Zmrdokniha

trasher # http://praha.idnes.cz/pracovnik-komunalnich-sluzeb-vzal-stare-zene-boty-fwb-/praha-zpravy.aspx?c=A150513_160028_praha-zpravy_bur